Direct naar de contentDirect naar de footer

Huisregels

In onderstaand reglement vindt u de belangrijkste huisregels die binnen ons hotel gelden. Wij vragen u deze regels te respecteren en te accepteren.

Zero Tolerance

 • Hotel Almere hanteert een zero tolerance beleid. Helaas hebben wij dit moeten instellen door vervelende gebeurtenissen in het verleden.

 • Voor al onze gasten geldt dat, bij het niet naleven van ons huisreglement geen waarschuwing gegeven zal worden maar u per direct wordt verzocht het hotel te verlaten. Dit betekent tevens dat er geen geld retour wordt gegeven en mocht u een borg hebben betaald zal deze helaas worden ingehouden.

Algemene regels

 • Blijf in geval van brand kalm. Meld brand direct bij de receptie en/of sla de dichtstbijzijnde handbrandmelder in.
 • Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand. Gebruik bij brand in geen geval liften
 • Bij incheck dient een geldig legitimatiebewijs getoond te worden. Inchecken/verblijven is mogelijk voor personen vanaf 18 jaar (indien een persoon uit het gezelschap jonger is dan 18 jaar kunnen wij de toegang ontzeggen. Hierbij wordt er geen geld geretourneerd. Wij raden u aan vooraf contact op te nemen met onze receptie voor de voorwaarden en mogelijkheden.)
 • Op diverse plaatsen binnen het gebouw hangen camera’s. Een ieder die zich in ons Hotel bevindt, stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.
 • De medewerkers van Van der Valk Hotel Almere kunnen een tassencontrole uitvoeren indien er een vermoeden bestaat dat de huisregels overtreden (gaan) worden. Indien u hier niet mee akkoord gaat dan is het hotel gerechtigd u de toegang te ontzeggen.
 • Van der Valk Hotel Almere is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen.
 • De directie, de eigenaar van deze locatie en/of personen die voor Van der Valk Hotel Almere werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.
 • Alle aanwijzingen van medewerkers van Van der Valk Hotel Almere die verband houden met de huisregels dienen te worden opgevolgd. Opmerkingen kunt u bij de bedrijfsleiding melden.
 • Bij calamiteiten aanwijzingen volgen van de medewerkers van Van der Valk Hotel Almere.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan in onze hotelkamers.

Het is verboden om

 • Nooduitgangen te gebruiken als er geen brand is.
 • Eigendommen van het Van der Valk Hotel Almere mee te nemen buiten het gebouw. Bij het (moedwillig) beschadigen van eigendommen van Van der Valk Hotel Almere kan men aansprakelijk gesteld worden voor reparaties- en/of vernieuwingskosten.
 • Verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of in het bezit te hebben (dit geldt ook voor slagroompatronen/lachgas).
 • Overlast te veroorzaken voor een ander o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook.
 • De kamer te bezetten met meer dan het aantal personen waarvoor gereserveerd is.
 • Een handeling uit te voeren waardoor het alarmsysteem in werking wordt gesteld.
 • Te roken op de kamer. Indien wij constateren dat er toch gerookt wordt op de kamer zijn wij genoodzaakt € 150,00 reinigingskosten in rekening te brengen. Indien het brandalarm afgaat zullen wij de extra kosten aan u doorbelasten. Tevens berekenen wij een boete voor het afplakken en of onklaar maken van de brandmelder.
 • Bepaalde versiering te gebruiken in de kamer zoals bijvoorbeeld confetti. Bij onze receptie kunt u informeren welke decoratie wel of niet is toegestaan.
 • Kaarsen/wierook aan te steken op de kamers in verband met het brandalarm en brandgevaar (het beveiligingssysteem wordt direct geactiveerd).
 • De kamer te huren op uw naam zonder dat u zelf in de kamer verblijft.

Reglement suites

 • Roken is in het gehele hotel niet toegestaan. Bij overtreden van deze regel brengt het hotel u € 150,00 in rekening voor de extra schoonmaak kosten en of geleden schade. Indien het brandalarm afgaat zullen wij de extra kosten aan u doorbelasten. Tevens berekenen wij een boete voor het afplakken en of onklaar maken van de brandmelder.
 • Het is absoluut verboden kaarsen/wierook aan te steken in verband met het brandalarm en brandgevaar (Het beveiligingssysteem wordt direct geactiveerd).
 • Bepaalde decoratie, zoals bijvoorbeeld confetti, is niet toegestaan in de hotelkamers. Vraag bij de receptie of uw decoratie toegestaan is. Extra schoonmaakkosten of technische mankementen na aanleiding hiervan zal voor rekening zijn van de gast.
 • Op deze kamer zijn maximaal 2 personen toegestaan. Indien u een baby wenst mee te nemen, kunnen wij hier een kinderbedje voor plaatsen à € 10,00 per nacht. Kinderen onder de 13 jaar zijn toegestaan, mits 1 volwassene hierbij aanwezig is, en het totaal aantal personen op de kamer 2 is. Het meenemen van kinderen/baby’s is geheel op eigen risico.
 • Uitchecken op deze kamer is uiterlijk om 11:00 uur, waarna wij de kamer zullen controleren.
 • Het meenemen van een kind of baby in de suites is volledig uw eigen risico.
 • Bij beschadiging, vermissing of vernieling van eigendommen van het hotel leidt dit tot onmiddellijke verwijdering, aansprakelijkstelling en/of aangifte bij de politie.
 • Wij vragen voor de kamersleutel uitgifte een borg van € 100,00 contant, pin of middels een aanbetaling, of het achterlaten van een print van uw creditcard, ter garantie. De borg zullen wij na uitcheck retourneren, mits de suite in de juiste staat wordt achtergelaten.
 • Het overleggen van een geldig ID bewijs is verplicht
 • Het gebruik, verhandelen of in het bezit hebben van verdovende middelen (in welke vorm dan ook) is verboden. Bij het gebruik van en het handelen in drugs schakelt de hoteldirectie de politie in, en kan overgaan tot verwijdering zonder teruggaaf van betaling.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Directie van het hotel.

 • Onze directie wenst u een prettig en veilig verblijf toe.

Plaatsing Alert List

 • Bij overtreding van de regels zoals vermeld in dit huisreglement of op het moment dat er sprake is van ander ongewenst of onrechtmatig gedrag, behoudt Van der Valk hotel Almere zich het recht voor om u voor een bepaalde termijn op de Alert List en / of, indien er sprake is van een ernstige overtreding, uw gegevens te delen met andere Valk Exclusief hotels zodat u ook daar niet meer welkom bent. In geval van een plaatsing op de Alert List ontvangt u daarvan (indien mogelijk) een schriftelijke notificatie.